ZADANIA OGÓLNE SZKOŁY

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku „O systemie oświaty”; nauczanie i wychowanie – za podstawę przyjmuje się uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata.

Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne.

Jesteśmy szkołą promującą wychowanie w duchu tolerancji, szacunku, gdzie każdy uczeń może być sobą, ma możliwości wszechstronnego rozwoju swojej osobowości.

Funkcjonujemy w wiejskim środowisku – żadne z naszych dzieci nie jest anonimową osobą.

Nasza szkoła:

- przygotowuje wychowanków do wejścia na kolejne stopnie edukacji,
- dąży do kształtowania samodzielnego myślenia i sprawnego działania,
- stwarza warunki do rozwijania talentów i zainteresowań oraz rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
- kształci umiejętność poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną,
- uwrażliwia na sprawy etyczno-moralne.

Realizujemy to poprzez:

- nowe programy nauczania,
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- czytelny dla uczniów i rodziców wewnątrzszkolny system oceniania,
- systematyczne doskonalenie kadry pedagogicznej,
- właściwą bazę szkoły.

Umożliwiamy uczniom poznanie i rozumienie świata, rozwój zainteresowań indywidualnych, kształtowanie postaw patriotycznych.

Promujemy indywidualne podejście do ucznia, partnerstwo uczeń – nauczyciel.

Uczymy odpowiedzialności za siebie i innych.

Działamy po to, aby:

- uczniowie i rodzice byli zadowoleni z naszej pracy i współpracy z nami,
- szkoła cieszyła się zaufaniem i renomą w środowisku,
- szkoła była bezpieczna i zapewniała przyjazne warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.

Zmierzamy do:

- wypracowania umiejętności samowychowania, samokształcenia i kierowania własnym rozwojem,
- prawidłowego funkcjonowania w warunkach współczesnego świata.

Wzmacniamy:

- poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej,
- poczucie przynależności do społeczności europejskiej.