e-mail: gimnazjum@jasienica.pl
-----------------***********--------***********-----------------

    Jesteśmy szkołą promującą wychowanie w duchu tolerancji, szacunku, gdzie każdy uczeń może być sobą, ma możliwości wszechstronnego rozwoju swojej osobowości.

-----------------***********--------***********-----------------

    Nasze Gimnazjum mieści się w centrum Jasienicy w budynku położonym przy ulicy Strumieńskiej nr 271. Pomieszczenia do nauki oraz stan wyposażenia w środki dydaktyczne zapewniają pełną realizację zadań statutowych gimnazjum. W szkole mieści się 17 sal lekcyjnych, hala sportowa, gabinety: dyrektora, pedagoga i pielęgniarki, sekretariat, pokój nauczycielski, stołówka, która jednocześnie spełnia funkcję świetlicy, zaplecze kuchenne, biblioteka, czytelnia multimedialna, radiowęzeł, szatnia, sanitariaty, kotłownia. Szkoła posiada nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny.

    W ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny „Pracownie komputerowe dla szkół” - edycja 2006, otrzymaliśmy, pracownię internetową wyposażoną w 10 nowoczesnych uczniowskich stacji roboczych, serwer, drukarkę, skaner, komputer przenośny, wideoprojektor wraz z oprogramowaniem. W ramach projektu MEN otrzymaliśmy również 4 komputery do czytelni mulitmedialnej.

    Nasi uczniowie będą mogli poszerzać swe zdolności, umiejętności, zdobywać wiedzę z zakresu informatyki wykorzystując łącznie 15 uczniowskich stacji roboczych, a ich praca będzie teraz czystą przyjemnością. Łącznie uczniowie mogą korzystać z 21 komputerów. Uczniowie mają zapewniony stały dostęp do Internetu. Gimnazjum w Jasienicy jest największą szkołą tego typu na terenie gminy Jasienica. Uczniowie wywodzą się ze środowiska wiejskiego. W szkole uczą się dzieci z Jasienicy oraz z 6 pobliskich miejscowości: Świętoszówki, Grodźca, Bielowicka, Wieszcząt, Bier i Łazów. Uczniowie dowożeni są autobusami. W bieżącym roku szkolnym uczęszcza 248 uczniów. Obecnie jest 11 oddziałów klasowych w tym klasy sportowe o profilu piłka nożna i piłka siatkowa. Uczniowie z klas sportowych osiągają wysokie miejsca w rozgrywkach sportowych. Nasi piłkarze dwa lata z rzędu zajęli wysokie 4 miejsce w województwie śląskim, a siatkarze odnoszą sukcesy w powiecie bielskim. Zajęcia lekcyjne trwają od 7:30 do 16:50. Od 1 września 2015 roku realizujemy kolejną już innowację pedagogiczną zatwierdzoną przez Kuratorium Oświaty w Katowicach o nazwie "Klasa z rozszerzoną matematyką i językiem angielskim". Innowacje rozszerzające wiedzę z języka angielskiego i języka polskiego rozpoczęte w ubiegłym roku szkolnym w dwóch klasach pierwszych są kontynuowane w roku bieżącym.

    W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, radiowęzeł. Uczniowie gimnazjum mogą rozwijać swoje zainteresowania biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych: z języka polskiego, przedsiębiorczości, matematyki, fizyki, koła teatralnego, koła rękodzielniczego, instrumentalno-wokalnych i w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. W naszym gimnazjum aktywnie działa: koło PCK, klub europejski FREEDOM, ekologiczne. W latach 2010-2012 realizowaliśmy zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica”.

    Oferujemy również zajęcia wyrównawcze z wszystkich przedmiotów, przygotowujące uczniów do egzaminu. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego. Nauczyciele pracują dodatkowo z uczniami, którzy deklarują chęć brania udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz inne instytucje. Zajęcia są prowadzone nieodpłatnie, mają charakter okazjonalny a ich celem jest przygotowanie uczniów do konkretnych konkursów. W poprzednim roku szkolnym nasi uczniowie brali udział w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych zajmując miejsca w ścisłej czołówce.

SUKCESY GIMNAZJUM

    Cztery sale matematyczne i językowe wyposażone są w tablice interaktywne, z których jedną pozyskano w ramach realizacji projektu unijnego "Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica."

    Relacje między członkami społeczności szkolnej są otwarte. Społeczność szkolna jest zaangażowana w realizację zadań szkoły i tworzy jej tożsamość. Uczniowie są inicjatorami organizacji imprez klasowych, szkolnych, niektórych konkursów. Nauczyciele pracują wspólnie, dostosowując akty szkoły do obowiązujących aktów prawnych, budując szkolny program wychowawczy i profilaktyki, regulaminy funkcjonujące w szkole. Szkoła uczy uczniów zasad demokracji.

    Szkoła buduje swoją tożsamość i tworzy indywidualny charakter między innymi poprzez:

- uroczystość pasowania na ucznia Gimnazjum klasa pierwsza,
- udział młodzieży szkolnej, nauczycieli oraz mieszkańców gminy w koncercie „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
- udział młodzieży w akcji „Pola Nadziei”, „Okruch serca”,
- Międzygimnazjalny Konkurs Gwary Śląska Cieszyńskiego,
- Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski,
- Karnawałowy koncert BIG-BANDU dla mieszkańców gminy,
- konkurs wiedzy przyrodniczej „Omnibus”,
- Gminne Targi Edukacyjne – spotkanie z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych,
- zabawę „andrzejkową” i karnawałową,
- Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka,
- organizacja i aktywny udział w "Dniu bezpieczeństwa".

    Szkoła współdziała z instytucjami i stowarzyszeniami lokalnymi, w tym z Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „Grom”, Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica, biblioteką gminną, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Bielskim Stowarzyszeniem Doradców Zawodowych i Personalnych, parafiami, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, strażą pożarną oraz z innymi szkołami i placówkami.

    Szkoła uczestniczy w życiu środowiska lokalnego poprzez udział zespołu muzycznego i koła teatralnego w okolicznościowych koncertach, przedstawieniach. Uczniowie pod opieką nauczycieli biorą udział w akcjach charytatywnych takich jak: Pola Nadziei, Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rodzice uczestniczą w życiu szkoły. W większości utrzymują stały kontakt z nauczycielami, uczestniczą w cyklicznych zebraniach, angażują się w życie szkoły. Reprezentującym ich organem jest Rada Rodziców. Zasady funkcjonowania rady zostały opisane w statucie i regulaminie działalności tego organu. Ze strony rodziców widoczne są działania wspomagające szkołę poprzez: dofinansowanie bieżących wydatków, drobnych remontów szkoły, współorganizowanie imprez szkolnych, a także finansowanie nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce i osiągnięciach sportowych.

-----------------***********--------***********-----------------

WebAdmin - mgr Piotr Kliber

Teksty - nauczyciele i uczniowie naszej szkoły