e-mail: gimnazjum@jasienica.pl
-----------------***********--------***********-----------------

    Jesteśmy szkołą promującą wychowanie w duchu tolerancji, szacunku, gdzie każdy uczeń może być sobą, ma możliwości wszechstronnego rozwoju swojej osobowości.

-----------------***********--------***********-----------------

    Nasza Szkoła mieści się w centrum Jasienicy w budynku położonym przy ulicy Strumieńskiej nr 271. Pomieszczenia do nauki oraz stan wyposażenia w środki dydaktyczne zapewniają pełną realizację zadań statutowych szkoły. W szkole mieści się 17 sal lekcyjnych, w których uczą się klasy od 4-7 oraz oddziały gimnazjalne, hala sportowa, gabinety: dyrektora, pedagoga i pielęgniarki, sekretariat, pokój nauczycielski, stołówka, która jednocześnie spełnia funkcję świetlicy, zaplecze kuchenne, biblioteka, czytelnia multimedialna, radiowęzeł, szatnia, sanitariaty, kotłownia. Szkoła posiada nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny. Od 1 września 2017 r. w związku z reformą oświaty gimnazjum zostało włączone do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy.

    W szkole uczą się dzieci z Jasienicy oraz z 6 pobliskich miejscowości: Świętoszówki, Grodźca, Bielowicka, Wieszcząt, Bier i Łazów. Uczniowie spoza Jasienicy dowożeni są autobusami. W bieżącym roku szkolnym do oddziałów gimnazjalnych uczęszcza 160 uczniów. Obecnie jest 7 oddziałów gimnazjalnych w tym klasa sportowa o profilu piłka nożna i piłka siatkowa. Uczniowie z klas sportowych osiągają wysokie miejsca w rozgrywkach sportowych. Nasi piłkarze dwa lata z rzędu zajęli wysokie 4 miejsce w województwie śląskim, a siatkarze odnoszą sukcesy w powiecie bielskim. Dwie klasy, w których realizowana jest innowacja pedagogiczna z języka angielskiego i matematyki. Zajęcia lekcyjne trwają od 7:30 do 15:00. Realizujemy innowacje pedagogiczne zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Katowicach o nazwie "Klasa z rozszerzoną matematyką i językiem angielskim".

    W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, radiowęzeł. Uczniowie gimnazjum mogą rozwijać swoje zainteresowania biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych: z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, koła teatralnego, instrumentalno-wokalnych, koło szachowe i w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. W naszym gimnazjum aktywnie działają liczne koła zainteresowań.

    Oferujemy również zajęcia wyrównawcze z przedmiotów, przygotowując uuczniów do egzaminu. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego. Nauczyciele pracują dodatkowo z uczniami, którzy deklarują chęć brania udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz inne instytucje. Zajęcia są prowadzone nieodpłatnie, mają charakter okazjonalny a ich celem jest przygotowanie uczniów do konkretnych konkursów. W poprzednim roku szkolnym nasi uczniowie brali udział w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych zajmując miejsca w ścisłej czołówce.

SUKCESY GIMNAZJUM

    Cztery sale matematyczne i językowe wyposażone są w tablice interaktywne, z których jedną pozyskano w ramach realizacji projektu unijnego "Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica."

    Relacje między członkami społeczności szkolnej są otwarte. Społeczność szkolna jest zaangażowana w realizację zadań szkoły i tworzy jej tożsamość. Uczniowie są inicjatorami organizacji imprez klasowych, szkolnych, niektórych konkursów. Nauczyciele pracują wspólnie, dostosowując akty szkoły do obowiązujących aktów prawnych, budując szkolny program wychowawczy i profilaktyki, regulaminy funkcjonujące w szkole. Szkoła uczy uczniów zasad demokracji.

    Szkoła buduje swoją tożsamość i tworzy indywidualny charakter między innymi poprzez:

- udział młodzieży szkolnej, nauczycieli oraz mieszkańców gminy w koncercie „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
- udział młodzieży w akcji „Pola Nadziei”, „Okruch serca”,
- Karnawałowy koncert BIG-BANDU dla mieszkańców gminy,
- konkurs wiedzy przyrodniczej „Omnibus”,
- Giełda Edukacyjna – spotkanie z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych,
- zabawę „andrzejkową” i karnawałową,
- Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka.

    Szkoła współdziała z instytucjami i stowarzyszeniami lokalnymi, w tym z Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „Grom”, Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica, biblioteką gminną, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Bielskim Stowarzyszeniem Doradców Zawodowych i Personalnych, parafiami, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, strażą pożarną oraz z innymi szkołami i placówkami.

    Szkoła uczestniczy w życiu środowiska lokalnego poprzez udział zespołu muzycznego i koła teatralnego w okolicznościowych koncertach, przedstawieniach. Uczniowie pod opieką nauczycieli biorą udział w akcjach charytatywnych takich jak: Pola Nadziei, Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rodzice uczestniczą w życiu szkoły, w większości utrzymują stały kontakt z nauczycielami, uczestniczą w cyklicznych zebraniach, angażują się w życie szkoły.

-----------------***********--------***********-----------------

WebAdmin - mgr Piotr Kliber

Teksty - nauczyciele i uczniowie naszej szkoły