Informacje dla rodziców

ZARZĄDZENIE nr 1/P/2016/2017
Dyrektora Gimnazjum w Jasienicy z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Regulamin wypożyczania i korzystania z bezpłatnych podręczników w Gimnazjum w Jasienicy - PDFDyrektor ZSP w Jasienicy zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ustala, zgodnie z zarządzeniem dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w następujących terminach:
- 31 października 2017 r. – święto Reformacji (przed dniem Wszystkich Świętych)
- 18, 19, 20` kwietnia 2018 r. - Egzamin Gimnazjalny
- 30 kwietnia 2018 r. - poniedziałek przed świętem 1 maja
- 2 i 4 maja 2018 r. - środa i piątek po świętach majowych
- 1 czerwca 2018 r. - piątek po Bożym Ciele
Podczas wymienionych dni wolnych dla uczniów, którzy zechcą przyjść do szkoły zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.Harmonogram zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018:
14 września 2017 r. Zebranie ogólne, zebranie organizacyjne
15 listopada 2017 r. Wywiadówka
10 stycznia 2018 r. Zebranie ogólne, wywiadówka – klasyfikacja śródroczna
21 marca 2018 r. Wywiadówka
29 maja 2018 r. Wywiadówka


WAŻNE DOKUMENTY

Statut ZSP w Jasienicy - PDF

Szkolny porgram wychowawczo-profilaktyczny ZSP w Jasienicy na lata 2017-2019 - PDF

Regulamin porządkowy w ZSP w Jasienicy - PDF

Regulamin korzystania z szatni w ZSP w Jasienicy - PDF

Regulamin ucznia klasy z rozszerzonym programem nauczania w zakresie piłki siatkowej i piłki nożnej Gimnazjum - PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE RADY RODZICÓW

Numer konta Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy 50 8117 0003 0001 2827 2000 0010

PREZYDIUM RADY RODZICÓW - rok szkolny 2017/2018
Janusz Duława - przewodniczący
Anna Cichy - z-ca przewodniczącego
Maciej Mrzyk - skarbnik
Renata Budny - sekretarz
Szkolny Zestaw Podręczników 2017/2018 - DLA ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH SP PRZY ZSP W JASIENICY - PDF
GŁÓWNY ROZKŁAD AUTOBUSÓW w roku szkolnym 2017/2018
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ZSP JASIENICA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE DLA ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH w JASIENICY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Wymagania i przedmiotowe ocenianie obowiązujące w ZSP w Jasienicy - oddziały gimnazjalne

Przedmiotowe ocenianie i wymagania z języków obcych - klasy II-III

Przedmiotowe ocenianie z matematyki - klasy II-III

Wymagania z matematyki - klasa II

Wymagania z matematyki - klasa III

Przedmiotowe ocenianie z języka polskiego

Wymagania z języka polskiego - klasa 2

Wymagania z języka polskiego - klasa 3

Przedmiote ocenianie i wymagania z historii i wiedzy o społeczeństwie

Przedmiotowe ocenianie, wymagania z edukacji dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe ocenianie z przedmiotów przyrodniczych

Wymagania z geografii - klasa II

Wymagania z geografii - klasa III

Wymagania z biologii - klasa II

Wymagania z biologii - klasa III

Wymagania z fizyki - klasy II

Wymagania z fizyki - klasy III

Wymagania z chemii - klasa II

Wymagania z chemii - klasa III

Wymagania z wychowania fizycznego - klasy II-III

Przedmiotowe ocenianie z informatyki

Wymagania z informatyki - klasa III

Przedmiotowe ocenianie z zajęć technicznych - papieroplastyka

Wymagania z zajęć technicznych - papieroplastyka

Przedmiotowe ocenianie, wymagania z plastyki

Przedmiotowe ocenianie, wymagania z muzyki

Przedmiotowe ocenianie z religii katolickiej - klasa II-III

Wymagania z religii katolickiej - klasa II-III

Wymagania z religii ewangelickiej - klasy II-III