Informacje dla rodziców

ZARZĄDZENIE nr 1/P/2016/2017
Dyrektora Gimnazjum w Jasienicy z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Regulamin wypożyczania i korzystania z bezpłatnych podręczników w Gimnazjum w Jasienicy - PDF

ZARZĄDZENIE NR 1/D/2012
DYREKTORA Gimnazjum w Jasienicy z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłat za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, kart motorowerowych i innych druków szkolnych.Dyrektor Gimnazjum w Jasienicy zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ustala, zgodnie z zarządzeniem dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 w następujących terminach:
- 31 października 2016 r.
- 19, 20, 21 kwietnia 2017 r.
- 2 maja 2017 r.
- 4, 5 maja 2017 r.
- 16 czerwca 2017 r.
Podczas wymienionych dni wolnych dla uczniów, którzy zechcą przyjść do szkoły zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.Harmonogram zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017:
15 września 2016 r. Zebranie ogólne, zebranie organizacyjne
17 listopada 2016 r. Wywiadówka
12 stycznia 2017 r. Zebranie ogólne, wywiadówka – klasyfikacja śródroczna
30 marca 2017 r. Wywiadówka
18 maja 2017 r. Wywiadówka


WAŻNE DOKUMENTY

Statut Gimnazjum w Jasienicy - PDF
Uchwała w sprawie zmian w statucie z marca 2016 r. PDF
Uchwała w sprawie zmian w statucie z sierpnia 2016 r. PDF
Uchwała w sprawie zmian w statucie z dnia 18 maja 2017 r. PDF

Program wychowawczy Gimnazjum w Jasienicy - PDF

Program profilaktyki Gimnazjum w Jasienicy - PDF

Regulamin przyznawania nagrody „Feniks” dla uczniów Gimnazjum w Jasienicy - PDF

Regulamin Szkolnego Wolontariatu w Gimnazjum w Jasienicy - PDF

Regulamin ucznia klasy z rozszerzonym programem nauczania w zakresie piłki siatkowej i piłki nożnej w Gimnazjum w Jasienicy - PDF

Regulamin porządkowy w Gimnazjum w Jasienicy - PDF

USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI ucznia - druk

ZWOLNIENIE z zajęć szkolnych ucznia - druk

ZWOLNIENIE z zajęć wychowania fizycznego - druk

ZGODA RODZICÓW na zawody sportowe - druk

Procedura rezygnacji ucznia z zajęć wychowania do życia w rodzinie - PDF

DRUK rezygnacji z zajęć WDŻ - druk

DEKLARACJA - AKADEMIA JĘZYKOWA BOSTON - zajęcia z native speaker’em - druk

Ubezpieczenie grupowe dla uczniów Gimnazjum w Jasienicy
w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w roku szkolnym 2016/2017 - PDF
INFORMACJE DOTYCZĄCE RADY RODZICÓW

Numer konta Rady Rodziców:
BS Jasienica 38 8117 0003 0003 6142 2000 0010

PREZYDIUM RADY RODZICÓW - rok szkolny 2016/2017
Janusz Duława - przewodniczący
Wioletta Bożek - z-ca przewodniczącego
Renata Waliczek - skarbnik
Iwona Zoń - sekretarz

Katarzyna Furnari - komisja rewizyjna
Beata Jasińska - komisja rewizyjna
Agnieszka Sosna - komisja rewizyjna

RADY RODZICÓW na rok szkolny 2016/2017

Ia - Agnieszka Sosna
Ib - Katarzyna Furnari
Ic - Janusz Duława
IIa - Sebastian Okoniewski
IIb - Beata Jasińska
IIc - Iwona Zoń
IId - Renata Waliczek
IIIa - Joanna Olczyk
IIIb - Wioletta Bożek
IIIc - Monika Krężelok
IIId - Katarzyna Golik
Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum w Jasienicy
Szkolny Zestaw Podręczników 2017/2018 - DLA ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH SP PRZY ZSP W JASIENICY - PDF
GŁÓWNY ROZKŁAD AUTOBUSÓW w roku szkolnym 2016/2017
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Wymagania i przedmiotowe ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Jasienicy

Przedmiotowe ocenianie i wymagania z języków obcych - klasy I-III

Przedmiotowe ocenianie z matematyki - klasy I-III

Wymagania z matematyki - klasa I

Wymagania z matematyki - klasa II

Wymagania z matematyki - klasa III

Przedmiotowe ocenianie z języka polskiego

Wymagania z języka polskiego - klasa 1

Wymagania z języka polskiego - klasa 2

Wymagania z języka polskiego - klasa 3

Przedmiote ocenianie i wymagania z historii i wiedzy o społeczeństwie

Przedmiotowe ocenianie, wymagania z edukacji dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe ocenianie z przedmiotów przyrodniczych

Wymagania z geografii - klasa I

Wymagania z geografii - klasa II

Wymagania z geografii - klasa III

Wymagania z biologii - klasa I

Wymagania z biologii - klasa II

Wymagania z biologii - klasa III

Wymagania z fizyki - klasy I

Wymagania z fizyki - klasy II

Wymagania z fizyki - klasy III

Wymagania z chemii - klasa I

Wymagania z chemii - klasa II

Wymagania z chemii - klasa III

Wymagania z wychowania fizycznego - klasy I-III

Przedmiotowe ocenianie z informatyki

Wymagania z informatyki - klasa I i III

Przedmiotowe ocenianie z zajęć technicznych - papieroplastyka

Wymagania z zajęć technicznych - papieroplastyka

Przedmiotowe ocenianie, wymagania z plastyki

Przedmiotowe ocenianie, wymagania z muzyki

Przedmiotowe ocenianie z religii katolickiej - klasa I-III

Wymagania z religii katolickiej - klasa I-III

Wymagania z religii ewangelickiej - klasy I-III

Broszura DOBRA SZKOŁA